انتخاب نوع پرداخت

پرداخت آنلاین

( پیش پرداخت )

آنلاین پرداخت
  • امکان تنظیم زمان سرویس
  • خرید فوری و آنلاین

روی قبض تلفن

( پس پرداخت )

روی قبض تلفن پرداخت
  • تمدید اتوماتیک اول هر ماه
  • خرید با تماس یا مراجعه