مشترک گرامی ، جهت ثبت نام یا تمدید اینترنت پرسرعت ، یکی از سرویس های زیر را انتخاب بفرمایید.
کد سرویس نوع طرح سرعت خریداری شده سرعت تحویلی به مشترک حجم بین الملل حجم داخلی ایرانی حداقل مدت قرارداد توضیحات قیمت لینک خرید
بسته شماره 1 عمومی 512 کیلوبیت 512 کیلوبیت ماهانه 10 گیگ ماهانه 40گیگ یک ماه - ماهانه 12500 تومان انتخاب
بسته شماره 2 رنگین نت - شب نشین 2 مگابیت 2 مگابیت ماهانه 20 گیگ ماهانه 80گیگ سه ماه + ماهانه 30 گیگابایت حجم بین الملل معادل 120 گیگابایت حجم داخلی شبانه از ساعت 2 بامداد تا 7 صبح

قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله
ماهانه 15000 تومان انتخاب
بسته شماره 3 عمومی 1 مگابیت 1 مگابیت ماهانه 25 گیگ ماهانه 100گیگ یک ماه - ماهانه 20000 تومان انتخاب
بسته شماره 4 رنگین نت - سرشار 2 مگابیت 2 مگابیت ماهانه 30 گیگ ماهانه 120گیگ سه ماه + ماهانه 60 گیگابایت حجم بین الملل معادل 240 گیگابایت حجم داخلی در ساعات خاص: از ساعت 2 بامداد تا 11 صبح

قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله
ماهانه 25000 تومان انتخاب
بسته شماره 5 رنگین نت - افزایش سرعت 2 مگابیت 8 مگابیت ماهانه 40 گیگ ماهانه 160گیگ شش ماه قابل خرید : شش ماهه ، یکساله ماهانه 25000 تومان انتخاب
بسته شماره 6 عمومی 2 مگابیت 2 مگابیت ماهانه 40 گیگ ماهانه 160گیگ یک ماه - ماهانه 25000 تومان انتخاب
بسته شماره 7 رنگین نت - شب نشین 4 مگابیت 4 مگابیت ماهانه 35 گیگ ماهانه 140گیگ سه ماه + ماهانه 70 گیگابایت حجم بین الملل معادل 280 گیگابایت حجم داخلی شبانه از ساعت 2 بامداد تا 7 صبح

قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله
ماهانه 30000 تومان انتخاب
بسته شماره 8 عمومی 3 مگابیت 3 مگابیت ماهانه 50 گیگ ماهانه 200گیگ یک ماه - ماهانه 35000 تومان انتخاب
بسته شماره 9 رنگین نت - سرشار 4 مگابیت 4 مگابیت ماهانه 50 گیگ ماهانه 200گیگ سه ماه + ماهانه 100 گیگابایت حجم بین الملل معادل 400 گیگابایت حجم داخلی در ساعات خاص: از ساعت 2 بامداد تا 11 صبح

قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله
ماهانه 40000 تومان انتخاب
بسته شماره 10 رنگین نت - شب نشین 8 مگابیت 8 مگابیت ماهانه 50 گیگ ماهانه 200گیگ سه ماه + ماهانه 150 گیگابایت حجم بین الملل معادل 600 گیگابایت حجم داخلی شبانه از ساعت 2 بامداد تا 7 صبح

قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله
ماهانه 40000 تومان انتخاب
بسته شماره 11 رنگین نت - افزایش سرعت 4 مگابیت 16 مگابیت ماهانه 60 گیگ ماهانه 240گیگ شش ماه قابل خرید : شش ماهه ، یکساله ماهانه 40000 تومان انتخاب
بسته شماره 12 عمومی 4 مگابیت 4 مگابیت ماهانه 60 گیگ ماهانه 240گیگ یک ماه - ماهانه 40000 تومان انتخاب
بسته شماره 13 رنگین نت - شب نشین 16 مگابیت 16 مگابیت ماهانه 80 گیگ ماهانه 320گیگ سه ماه + ماهانه 250 گیگابایت حجم بین الملل معادل 1000 گیگابایت حجم داخلی شبانه از ساعت 2 بامداد تا 7 صبح

قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله
ماهانه 50000 تومان انتخاب
بسته شماره 14 عمومی 8 مگابیت 8 مگابیت ماهانه 90 گیگ ماهانه 360گیگ یک ماه - ماهانه 50000 تومان انتخاب
بسته شماره 15 رنگین نت - سرشار 8 مگابیت 8 مگابیت ماهانه 100 گیگ ماهانه 400گیگ سه ماه + ماهانه 200 گیگابایت حجم بین الملل معادل 800 گیگابایت حجم داخلی در ساعات خاص: از ساعت 2 بامداد تا 11 صبح

قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله
ماهانه 50000 تومان انتخاب
بسته شماره 16 رنگین نت - افزایش سرعت 8 مگابیت 16 مگابیت ماهانه 90 گیگ ماهانه 360گیگ سه ماه قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 50000 تومان انتخاب
بسته شماره 17 عمومی 16 مگابیت 16 مگابیت ماهانه 175 گیگ ماهانه 700گیگ یک ماه - ماهانه 80000 تومان انتخاب
بسته شماره 18 رنگین نت - سرشار 16 مگابیت 16 مگابیت ماهانه 200 گیگ ماهانه 800گیگ سه ماه + ماهانه 400 گیگابایت حجم بین الملل معادل 1600 گیگابایت حجم داخلی در ساعات خاص: از ساعت 2 بامداد تا 11 صبح

قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله
ماهانه 80000 تومان انتخاب