تعرفه های جدید مخابرات استان آذربایجان شرقی

اصطلاح FUP : Fair usage policy در جدول بمعنای سیاست استفاده منصفانه می باشد که از نظر کارشناسان باعث افزایش رقابت بین شرکت های ارائه دهنده اینترنت خواهد شد. در این نوع تعرفه ها مصرف داخلی و بین المللی تفکیک می شوند.

تعرفه های جدید مخابرات استان آذربایجان شرقی


۱۳۹۶/۹/۱۳
بازگشت به بخش اخبار