کد بسته حجم بین الملل حجم معادل داخلی قیمت بسته و لینک خرید
بستۀ شماره 1 1 گیگابایت 2 گیگابایت 2000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت رهام داتک