کد بسته حجم بین الملل حجم معادل داخلی قیمت بسته و لینک خرید
بستۀ شماره 1 1 گیگابایت 2 گیگابایت 2000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت های وب
بستۀ شماره 2 3 گیگابایت 6 گیگابایت 6000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت های وب
بستۀ شماره 3 5 گیگابایت 10 گیگابایت 10000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت های وب
بستۀ شماره 4 11 گیگابایت 22 گیگابایت 20000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت های وب