کد سرویس اینترنت نام سرویس اینترنت حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قیمت سرویس و لینک خرید
سرویس شماره 1 POS-512-1M-5G-N80 ماهانه 2.5 گیگابایت ماهانه 5 0.5 مگابیت ماهانه 12500 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 2 POS-512-1M-14G-n90 ماهانه 7 گیگابایت ماهانه 14 0.5 مگابیت ماهانه 16000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 3 POS-1024-1M-10G-n80 ماهانه 5 گیگابایت ماهانه 10 1 مگابیت ماهانه 20000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 4 POS-2048-1M-20G-n80 ماهانه 10 گیگابایت ماهانه 20 2 مگابیت ماهانه 25000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 5 POS-1024-1M-23G-n90 ماهانه 11.5 گیگابایت ماهانه 23 1 مگابیت ماهانه 26000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 6 POS-2048-1M-38G-n90 ماهانه 19 گیگابایت ماهانه 38 2 مگابیت ماهانه 32000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 7 POS-3072-1M-25G-N80 ماهانه 12.5 گیگابایت ماهانه 25 3 مگابیت ماهانه 35000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 8 POS-4096-1M-35G-N80 ماهانه 17.5 گیگابایت ماهانه 35 4 مگابیت ماهانه 40000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 9 POS-3072-1M-45G-N90 ماهانه 22.5 گیگابایت ماهانه 45 3 مگابیت ماهانه 44000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 10 POS-8192-1M-60G-N80 ماهانه 30 گیگابایت ماهانه 60 8 مگابیت ماهانه 50000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 11 POS-4096-1M-90G-N90 ماهانه 45 گیگابایت ماهانه 90 4 مگابیت ماهانه 50000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 12 POS-8192-1M-200G-N90 ماهانه 100 گیگابایت ماهانه 200 8 مگابیت ماهانه 63000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 13 POS-16384-1M-80G-N80 ماهانه 40 گیگابایت ماهانه 80 16 مگابیت ماهانه 80000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 14 POS-16384-1M-400G-N90 ماهانه 200 گیگابایت ماهانه 400 16 مگابیت ماهانه 100000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین