کد سرویس اینترنت نام سرویس اینترنت حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قیمت سرویس و لینک خرید
سرویس شماره 1 POS-512-1M-5G-N80 ماهانه 5گیگابایت ماهانه 10 گیگابایت 0.5 مگابیت ماهانه 12500 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 2 POS-512-1M-14G-n90 ماهانه 14گیگابایت ماهانه 28 گیگابایت 0.5 مگابیت ماهانه 16000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 3 POS-1024-1M-10G-n80 ماهانه 10گیگابایت ماهانه 20 گیگابایت 1 مگابیت ماهانه 20000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 4 POS-2048-1M-20G-n80 ماهانه 20گیگابایت ماهانه 40 گیگابایت 2 مگابیت ماهانه 25000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 5 POS-1024-1M-23G-n90 ماهانه 23گیگابایت ماهانه 46 گیگابایت 1 مگابیت ماهانه 26000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 6 POS-2048-1M-38G-n90 ماهانه 38گیگابایت ماهانه 76 گیگابایت 2 مگابیت ماهانه 32000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 7 POS-3072-1M-25G-N80 ماهانه 25گیگابایت ماهانه 50 گیگابایت 3 مگابیت ماهانه 35000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 8 POS-4096-1M-35G-N80 ماهانه 35گیگابایت ماهانه 70 گیگابایت 4 مگابیت ماهانه 40000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 9 POS-3072-1M-45G-N90 ماهانه 45گیگابایت ماهانه 90 گیگابایت 3 مگابیت ماهانه 44000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 10 POS-8192-1M-60G-N80 ماهانه 60گیگابایت ماهانه 120 گیگابایت 8 مگابیت ماهانه 50000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 11 POS-4096-1M-90G-N90 ماهانه 90گیگابایت ماهانه 180 گیگابایت 4 مگابیت ماهانه 50000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 12 POS-8192-1M-200G-N90 ماهانه 200گیگابایت ماهانه 400 گیگابایت 8 مگابیت ماهانه 63000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 13 POS-16384-1M-80G-N80 ماهانه 80گیگابایت ماهانه 160 گیگابایت 16 مگابیت ماهانه 80000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین
سرویس شماره 14 POS-16384-1M-400G-N90 ماهانه 400گیگابایت ماهانه 800 گیگابایت 16 مگابیت ماهانه 100000 تومان
خرید اینترنت پارس آنلاین
تمدید اینترنت پارس آنلاین