کد سرویس اینترنت نام سرویس اینترنت حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قیمت سرویس و لینک خرید
سرویس شماره 1 Fair با خدمات برنزی ماهانه 8گیگابایت ماهانه 16 گیگابایت 0.5 مگابیت ماهانه 12500 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 2 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 12.5گیگابایت ماهانه 25 گیگابایت 0.5 مگابیت ماهانه 15600 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 3 Fair با خدمات برنزی ماهانه 12گیگابایت ماهانه 24 گیگابایت 1 مگابیت ماهانه 20000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 4 FairLight با خدمات برنزی ماهانه 10گیگابایت ماهانه 20 گیگابایت 4 مگابیت ماهانه 20000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 5 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 20گیگابایت ماهانه 40 گیگابایت 1 مگابیت ماهانه 25000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 6 Fair با خدمات برنزی ماهانه 16گیگابایت ماهانه 32 گیگابایت 2 مگابیت ماهانه 25000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 7 FairLight با خدمات برنزی ماهانه 12.5گیگابایت ماهانه 25 گیگابایت 8 مگابیت ماهانه 25000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 8 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 32.5گیگابایت ماهانه 65.5 گیگابایت 2 مگابیت ماهانه 31200 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 9 Fair با خدمات برنزی ماهانه 22گیگابایت ماهانه 44 گیگابایت 3 مگابیت ماهانه 35000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 10 Fair با خدمات برنزی ماهانه 30گیگابایت ماهانه 60 گیگابایت 4 مگابیت ماهانه 40000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 11 FairLight با خدمات برنزی ماهانه 20گیگابایت ماهانه 40 گیگابایت 16 مگابیت ماهانه 40000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 12 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 37.5گیگابایت ماهانه 75 گیگابایت 3 مگابیت ماهانه 43700 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 13 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 80گیگابایت ماهانه 160 گیگابایت 4 مگابیت ماهانه 50000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 14 Fair با خدمات برنزی ماهانه 40گیگابایت ماهانه 80 گیگابایت 8 مگابیت ماهانه 50000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 15 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 175گیگابایت ماهانه 350 گیگابایت 8 مگابیت ماهانه 62500 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 16 Fair با خدمات برنزی ماهانه 60گیگابایت ماهانه 120 گیگابایت 16 مگابیت ماهانه 80000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 17 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 350گیگابایت ماهانه 700 گیگابایت 16 مگابیت ماهانه 100000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل