کد سرویس اینترنت نام سرویس اینترنت حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قیمت سرویس و لینک خرید
سرویس شماره 1 Fair با خدمات برنزی ماهانه 5 گیگابایت ماهانه 10 4 مگابیت ماهانه 20000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 2 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 5 گیگابایت ماهانه 10 0.5 مگابیت ماهانه 25000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 3 Fair با خدمات برنزی ماهانه 6.25 گیگابایت ماهانه 12.5 8 مگابیت ماهانه 25000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 4 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 7.5 گیگابایت ماهانه 15 1 مگابیت ماهانه 40000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 5 Fair با خدمات برنزی ماهانه 10 گیگابایت ماهانه 20 16 مگابیت ماهانه 40000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 6 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 10 گیگابایت ماهانه 20 2 مگابیت ماهانه 50000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 7 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 12.5 گیگابایت ماهانه 25 3 مگابیت ماهانه 70000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 8 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 17.5 گیگابایت ماهانه 35 4 مگابیت ماهانه 80000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 9 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 25 گیگابایت ماهانه 50 8 مگابیت ماهانه 100000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل
سرویس شماره 10 Fair با خدمات نقره‌ای ماهانه 50 گیگابایت ماهانه 100 16 مگابیت ماهانه 160000 تومان
خرید اینترنت شاتل
تمدید اینترنت شاتل