حجم بین الملل حجم معادل داخلی قیمت بسته و لینک خرید
3 گیگابایت 6 گیگابایت 8000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
5 گیگابایت 10 گیگابایت 12500 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
10 گیگابایت 20 گیگابایت 24000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
20 گیگابایت 40 گیگابایت 47000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
50 گیگابایت 100 گیگابایت 114000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
100 گیگابایت 200 گیگابایت 214000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
300 گیگابایت 600 گیگابایت 643000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
500 گیگابایت 1000 گیگابایت 938000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات