حجم بین الملل حجم معادل داخلی قیمت بسته و لینک خرید
3 گیگابایت 6 گیگابایت 6000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
5 گیگابایت 10 گیگابایت 9500 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
10 گیگابایت 20 گیگابایت 18000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
20 گیگابایت 40 گیگابایت 35000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
50 گیگابایت 100 گیگابایت 85000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
100 گیگابایت 200 گیگابایت 160000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
300 گیگابایت 600 گیگابایت 480000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
500 گیگابایت 1000 گیگابایت 700000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات