کد بسته حجم بین الملل حجم معادل داخلی قیمت بسته و لینک خرید
بستۀ شماره 1 3 گیگابایت 12 گیگابایت 6000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
بستۀ شماره 2 5 گیگابایت 20 گیگابایت 9500 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
بستۀ شماره 3 10 گیگابایت 40 گیگابایت 18000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
بستۀ شماره 4 20 گیگابایت 80 گیگابایت 35000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
بستۀ شماره 5 50 گیگابایت 200 گیگابایت 85000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
بستۀ شماره 6 100 گیگابایت 400 گیگابایت 160000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
بستۀ شماره 7 300 گیگابایت 1200 گیگابایت 480000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
بستۀ شماره 8 500 گیگابایت 2000 گیگابایت 700000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات