جهت خرید حجم اضافی اینترنت پرسرعت مخابرات ، یکی از بسته های زیر را انتخاب بفرمایید:

نوع ترافیک حجم بین الملل حجم معادل داخلی قیمت بسته و لینک خرید
استاندارد 3G 3 گیگابایت 6 گیگابایت 6000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
استاندارد 5G 5 گیگابایت 10 گیگابایت 9500 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
استاندارد 10G 10 گیگابایت 20 گیگابایت 18000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
استاندارد 20G 20 گیگابایت 40 گیگابایت 35000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
استاندارد 50G 50 گیگابایت 100 گیگابایت 85000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
استاندارد 100G 100 گیگابایت 200 گیگابایت 160000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
استاندارد 300G 300 گیگابایت 600 گیگابایت 480000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات
استاندارد 500G 500 گیگابایت 1000 گیگابایت 700000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت مخابرات