خرید سرویس ماهانه 12 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 12 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 24 گیگابایت


قیمت ماهانه : 22000 تومان


با ارزش افزوده : 23980 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 36 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 72 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 66000 تومان


با ارزش افزوده : 71940 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 72 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 144 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 132000 تومان


با ارزش افزوده : 143880 تومان


با تخفیف : 139520 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 144 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 288 گیگابایت


قیمت یک ساله : 264000 تومان


با ارزش افزوده : 287760 تومان


با تخفیف : 268140 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد: