خرید ماهانه 120 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد ماهانهحجم ماهانه بین الملل : 120 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 240 گیگابایت


قیمت ماهانه : 100000 تومان


با ارزش افزوده : 110000 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 360 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 720 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 300000 تومان


با ارزش افزوده : 330000 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 720 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 1440 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 600000 تومان


با ارزش افزوده : 660000 تومان


با تخفیف : 640200 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 1440 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 2880 گیگابایت


قیمت یک ساله : 1200000 تومان


با ارزش افزوده : 1320000 تومان


با تخفیف : 1227600 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم