خرید سرویس ماهانه 120 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 120 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 240 گیگابایت


قیمت ماهانه : 75000 تومان


با ارزش افزوده : 81750 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 360 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 720 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 225000 تومان


با ارزش افزوده : 245250 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 720 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 1440 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 450000 تومان


با ارزش افزوده : 490500 تومان


با تخفیف : 475785 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 1440 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 2880 گیگابایت


قیمت یک ساله : 900000 تومان


با ارزش افزوده : 981000 تومان


با تخفیف : 912330 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

خرید تلفن گویا