خرید سرویس ماهانه 15 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 15 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 30 گیگابایت


قیمت ماهانه : 25000 تومان


با ارزش افزوده : 27250 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 45 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 90 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 75000 تومان


با ارزش افزوده : 81750 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 90 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 180 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 150000 تومان


با ارزش افزوده : 163500 تومان


با تخفیف : 158595 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 180 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 360 گیگابایت


قیمت یک ساله : 300000 تومان


با ارزش افزوده : 327000 تومان


با تخفیف : 304110 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد: