خرید سرویس ماهانه 18 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 18 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 36 گیگابایت


قیمت ماهانه : 28000 تومان


با ارزش افزوده : 30520 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 54 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 108 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 84000 تومان


با ارزش افزوده : 91560 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 108 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 216 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 168000 تومان


با ارزش افزوده : 183120 تومان


با تخفیف : 177670 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 216 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 432 گیگابایت


قیمت یک ساله : 336000 تومان


با ارزش افزوده : 366240 تومان


با تخفیف : 340080 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد: