خرید ماهانه 185 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد ماهانهحجم ماهانه بین الملل : 185 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 370 گیگابایت


قیمت ماهانه : 203500 تومان


با ارزش افزوده : 223850 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 555 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 1110 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 610500 تومان


با ارزش افزوده : 671550 تومان


با تخفیف : 672100 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 1110 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 2220 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 1221000 تومان


با ارزش افزوده : 1343100 تومان


با تخفیف : 1303500 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 2220 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 4440 گیگابایت


قیمت یک ساله : 2442000 تومان


با ارزش افزوده : 2686200 تومان


با تخفیف : 2500300 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم