خرید سرویس ماهانه 185 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 185 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 370 گیگابایت


قیمت ماهانه : 152000 تومان


با ارزش افزوده : 165680 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 555 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 1110 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 456000 تومان


با ارزش افزوده : 497040 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 1110 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 2220 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 912000 تومان


با ارزش افزوده : 994080 تومان


با تخفیف : 964650 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 2220 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 4440 گیگابایت


قیمت یک ساله : 1824000 تومان


با ارزش افزوده : 1988160 تومان


با تخفیف : 1848640 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

خرید تلفن گویا