خرید سرویس ماهانه 22 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 22 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 44 گیگابایت


قیمت ماهانه : 35000 تومان


با ارزش افزوده : 38150 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 66 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 132 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 105000 تومان


با ارزش افزوده : 114450 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 132 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 264 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 210000 تومان


با ارزش افزوده : 228900 تومان


با تخفیف : 222360 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 264 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 528 گیگابایت


قیمت یک ساله : 420000 تومان


با ارزش افزوده : 457800 تومان


با تخفیف : 426190 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد: