خرید سرویس ماهانه 345 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 345 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 690 گیگابایت


قیمت ماهانه : 222000 تومان


با ارزش افزوده : 241980 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 1035 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 2070 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 666000 تومان


با ارزش افزوده : 725940 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 2070 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 4140 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 1332000 تومان


با ارزش افزوده : 1451880 تومان


با تخفیف : 1408280 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 4140 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 8280 گیگابایت


قیمت یک ساله : 2664000 تومان


با ارزش افزوده : 2903760 تومان


با تخفیف : 2701020 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

خرید تلفن گویا