خرید ماهانه 345 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد ماهانهحجم ماهانه بین الملل : 345 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 690 گیگابایت


قیمت ماهانه : 297000 تومان


با ارزش افزوده : 326700 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 1035 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 2070 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 891000 تومان


با ارزش افزوده : 980100 تومان


با تخفیف : 981200 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 2070 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 4140 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 1782000 تومان


با ارزش افزوده : 1960200 تومان


با تخفیف : 1904100 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 4140 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 8280 گیگابایت


قیمت یک ساله : 3564000 تومان


با ارزش افزوده : 3920400 تومان


با تخفیف : 3650900 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم