خرید ماهانه 35 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد ماهانهحجم ماهانه بین الملل : 35 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 70 گیگابایت


قیمت ماهانه : 58000 تومان


با ارزش افزوده : 63800 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 105 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 210 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 174000 تومان


با ارزش افزوده : 191400 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 210 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 420 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 348000 تومان


با ارزش افزوده : 382800 تومان


با تخفیف : 371250 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 420 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 840 گیگابایت


قیمت یک ساله : 696000 تومان


با ارزش افزوده : 765600 تومان


با تخفیف : 711700 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم