خرید سرویس ماهانه 35 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 105 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 210 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 130500 تومان


با ارزش افزوده : 142245 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 210 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 420 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 261000 تومان


با ارزش افزوده : 284490 تومان


با تخفیف : 275770 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 420 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 840 گیگابایت


قیمت یک ساله : 522000 تومان


با ارزش افزوده : 568980 تومان


با تخفیف : 528650 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

خرید تلفن گویا