خرید سرویس ماهانه 420 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 420 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 840 گیگابایت


قیمت ماهانه : 240000 تومان


با ارزش افزوده : 261600 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 1260 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 2520 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 720000 تومان


با ارزش افزوده : 784800 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 2520 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 5040 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 1440000 تومان


با ارزش افزوده : 1569600 تومان


با تخفیف : 1522730 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 5040 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 10080 گیگابایت


قیمت یک ساله : 2880000 تومان


با ارزش افزوده : 3139200 تومان


با تخفیف : 2919020 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

خرید تلفن گویا