خرید ماهانه 420 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد ماهانهحجم ماهانه بین الملل : 420 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 840 گیگابایت


قیمت ماهانه : 321500 تومان


با ارزش افزوده : 353650 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 1260 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 2520 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 964500 تومان


با ارزش افزوده : 1060950 تومان


با تخفیف : 1060400 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 2520 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 5040 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 1929000 تومان


با ارزش افزوده : 2121900 تومان


با تخفیف : 2058100 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 5040 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 10080 گیگابایت


قیمت یک ساله : 3858000 تومان


با ارزش افزوده : 4243800 تومان


با تخفیف : 3947900 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم