خرید ماهانه 50 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 150 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 300 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 126000 تومان


با ارزش افزوده : 137340 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 300 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 600 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 252000 تومان


با ارزش افزوده : 274680 تومان


با تخفیف : 265960 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 600 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 1200 گیگابایت


قیمت یک ساله : 504000 تومان


با ارزش افزوده : 549360 تومان


با تخفیف : 511210 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم