خرید سرویس ماهانه گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 0 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 0 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 0 تومان


با ارزش افزوده : 0 تومان


با تخفیف : 137340 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 0 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 0 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 0 تومان


با ارزش افزوده : 0 تومان


با تخفیف : 265960 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 0 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 0 گیگابایت


قیمت یک ساله : 0 تومان


با ارزش افزوده : 0 تومان


با تخفیف : 511210 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

خرید تلفن گویا