خرید ماهانه 50 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد ماهانهحجم ماهانه بین الملل : 50 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 100 گیگابایت


قیمت ماهانه : 56000 تومان


با ارزش افزوده : 61600 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 150 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 300 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 168000 تومان


با ارزش افزوده : 184800 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم