خرید ماهانه 80 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد ماهانهحجم ماهانه بین الملل : 80 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 160 گیگابایت


قیمت ماهانه : 80000 تومان


با ارزش افزوده : 88000 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 240 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 480 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 240000 تومان


با ارزش افزوده : 264000 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 480 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 960 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 480000 تومان


با ارزش افزوده : 528000 تومان


با تخفیف : 511500 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 960 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 1920 گیگابایت


قیمت یک ساله : 960000 تومان


با ارزش افزوده : 1056000 تومان


با تخفیف : 982300 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم