خرید سرویس ماهانه 10 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 10 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 20 گیگابایت


قیمت ماهانه : 27000 تومان


با ارزش افزوده : 29430 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 30 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 60 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 81000 تومان


با ارزش افزوده : 88290 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 60 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 120 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 162000 تومان


با ارزش افزوده : 176580 تومان


با تخفیف : 171130 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 120 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 240 گیگابایت


قیمت یک ساله : 324000 تومان


با ارزش افزوده : 353160 تومان


با تخفیف : 328090 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

خرید تلفن گویا