خرید ماهانه 120 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 120 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 240 گیگابایت


قیمت ماهانه : 135000 تومان


با ارزش افزوده : 147150 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 360 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 720 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 405000 تومان


با ارزش افزوده : 441450 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 720 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 1440 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 810000 تومان


با ارزش افزوده : 882900 تومان


با تخفیف : 856740 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 1440 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 2880 گیگابایت


قیمت یک ساله : 1620000 تومان


با ارزش افزوده : 1765800 تومان


با تخفیف : 1642630 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم