خرید ماهانه 140 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد ماهانهحجم ماهانه بین الملل : 140 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 280 گیگابایت


قیمت ماهانه : 160000 تومان


با ارزش افزوده : 176000 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 420 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 840 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 480000 تومان


با ارزش افزوده : 528000 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 840 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 1680 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 960000 تومان


با ارزش افزوده : 1056000 تومان


با تخفیف : 1024100 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 1680 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 3360 گیگابایت


قیمت یک ساله : 1920000 تومان


با ارزش افزوده : 2112000 تومان


با تخفیف : 1963500 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم