خرید ماهانه 140 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 140 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 280 گیگابایت


قیمت ماهانه : 140000 تومان


با ارزش افزوده : 152600 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 420 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 840 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 420000 تومان


با ارزش افزوده : 457800 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 840 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 1680 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 840000 تومان


با ارزش افزوده : 915600 تومان


با تخفیف : 888350 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 1680 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 3360 گیگابایت


قیمت یک ساله : 1680000 تومان


با ارزش افزوده : 1831200 تومان


با تخفیف : 1702580 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم