خرید سرویس ماهانه 155 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 155 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 310 گیگابایت


قیمت ماهانه : 145000 تومان


با ارزش افزوده : 158050 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 465 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 930 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 435000 تومان


با ارزش افزوده : 474150 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 930 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 1860 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 870000 تومان


با ارزش افزوده : 948300 تومان


با تخفیف : 919960 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 1860 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 3720 گیگابایت


قیمت یک ساله : 1740000 تومان


با ارزش افزوده : 1896600 تومان


با تخفیف : 1763620 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد: