خرید ماهانه 160 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد ماهانهحجم ماهانه بین الملل : 160 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 320 گیگابایت


قیمت ماهانه : 168000 تومان


با ارزش افزوده : 184800 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 480 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 960 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 504000 تومان


با ارزش افزوده : 554400 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 960 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 1920 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 1008000 تومان


با ارزش افزوده : 1108800 تومان


با تخفیف : 1075800 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 1920 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 3840 گیگابایت


قیمت یک ساله : 2016000 تومان


با ارزش افزوده : 2217600 تومان


با تخفیف : 2062500 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم