خرید ماهانه 180 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 180 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 360 گیگابایت


قیمت ماهانه : 162000 تومان


با ارزش افزوده : 176580 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 540 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 1080 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 486000 تومان


با ارزش افزوده : 529740 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 1080 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 2160 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 972000 تومان


با ارزش افزوده : 1059480 تومان


با تخفیف : 1027870 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 2160 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 4320 گیگابایت


قیمت یک ساله : 1944000 تومان


با ارزش افزوده : 2118960 تومان


با تخفیف : 1970720 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم