خرید سرویس ماهانه 20 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 20 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 40 گیگابایت


قیمت ماهانه : 40000 تومان


با ارزش افزوده : 43600 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 60 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 120 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 120000 تومان


با ارزش افزوده : 130800 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 120 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 240 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 240000 تومان


با ارزش افزوده : 261600 تومان


با تخفیف : 253970 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 240 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 480 گیگابایت


قیمت یک ساله : 480000 تومان


با ارزش افزوده : 523200 تومان


با تخفیف : 486140 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

خرید تلفن گویا