خرید ماهانه 220 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 220 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 440 گیگابایت


قیمت ماهانه : 200000 تومان


با ارزش افزوده : 218000 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 660 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 1320 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 600000 تومان


با ارزش افزوده : 654000 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 1320 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 2640 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 1200000 تومان


با ارزش افزوده : 1308000 تومان


با تخفیف : 1268760 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 2640 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 5280 گیگابایت


قیمت یک ساله : 2400000 تومان


با ارزش افزوده : 2616000 تومان


با تخفیف : 2432880 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

خرید مودم ADSL و VDSL