خرید ماهانه 250 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 250 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 500 گیگابایت


قیمت ماهانه : 180000 تومان


با ارزش افزوده : 196200 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 750 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 1500 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 540000 تومان


با ارزش افزوده : 588600 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 1500 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 3000 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 1080000 تومان


با ارزش افزوده : 1177200 تومان


با تخفیف : 1142320 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 3000 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 6000 گیگابایت


قیمت یک ساله : 2160000 تومان


با ارزش افزوده : 2354400 تومان


با تخفیف : 2189810 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم