خرید ماهانه 250 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد ماهانهحجم ماهانه بین الملل : 250 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 500 گیگابایت


قیمت ماهانه : 190000 تومان


با ارزش افزوده : 209000 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 750 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 1500 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 570000 تومان


با ارزش افزوده : 627000 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 1500 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 3000 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 1140000 تومان


با ارزش افزوده : 1254000 تومان


با تخفیف : 1216600 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 3000 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 6000 گیگابایت


قیمت یک ساله : 2280000 تومان


با ارزش افزوده : 2508000 تومان


با تخفیف : 2332000 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم