خرید ماهانه 350 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 350 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 700 گیگابایت


قیمت ماهانه : 250000 تومان


با ارزش افزوده : 272500 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 1050 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 2100 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 750000 تومان


با ارزش افزوده : 817500 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 2100 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 4200 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 1500000 تومان


با ارزش افزوده : 1635000 تومان


با تخفیف : 1585950 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 4200 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 8400 گیگابایت


قیمت یک ساله : 3000000 تومان


با ارزش افزوده : 3270000 تومان


با تخفیف : 3041100 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم