خرید سرویس ماهانه 40 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 40 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 80 گیگابایت


قیمت ماهانه : 50000 تومان


با ارزش افزوده : 54500 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 120 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 240 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 150000 تومان


با ارزش افزوده : 163500 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 240 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 480 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 300000 تومان


با ارزش افزوده : 327000 تومان


با تخفیف : 317190 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 480 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 960 گیگابایت


قیمت یک ساله : 600000 تومان


با ارزش افزوده : 654000 تومان


با تخفیف : 608220 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

خرید تلفن گویا