خرید ماهانه 50 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد ماهانهحجم ماهانه بین الملل : 50 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 100 گیگابایت


قیمت ماهانه : 90000 تومان


با ارزش افزوده : 98100 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 150 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 300 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 270000 تومان


با ارزش افزوده : 294300 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 300 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 600 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 540000 تومان


با ارزش افزوده : 588600 تومان


با تخفیف : 571160 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 600 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 1200 گیگابایت


قیمت یک ساله : 1080000 تومان


با ارزش افزوده : 1177200 تومان


با تخفیف : 1094360 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم