خرید ماهانه 500 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد ماهانهحجم ماهانه بین الملل : 500 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 1000 گیگابایت


قیمت ماهانه : 320000 تومان


با ارزش افزوده : 352000 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 1500 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 3000 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 960000 تومان


با ارزش افزوده : 1056000 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 3000 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 6000 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 1920000 تومان


با ارزش افزوده : 2112000 تومان


با تخفیف : 2048200 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 6000 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 12000 گیگابایت


قیمت یک ساله : 3840000 تومان


با ارزش افزوده : 4224000 تومان


با تخفیف : 3928100 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم