خرید ماهانه 500 گیگابایت اینترنت مخابرات

استاندارد یک ماههحجم ماهانه بین الملل : 500 گیگابایت


حجم ماهانه معادل داخلی : 1000 گیگابایت


قیمت ماهانه : 300000 تومان


با ارزش افزوده : 327000 تومان


استاندارد سه ماههحجم کل بین الملل سه ماه : 1500 گیگابایت


حجم معادل داخلی سه ماه : 3000 گیگابایت


قیمت سه ماهه : 900000 تومان


با ارزش افزوده : 981000 تومان


استاندارد شش ماههحجم کل بین الملل شش ماه : 3000 گیگابایت


حجم معادل داخلی شش ماه : 6000 گیگابایت


قیمت شش ماهه : 1800000 تومان


با ارزش افزوده : 1962000 تومان


با تخفیف : 1903140 تومان


استاندارد یک سالهحجم کل بین الملل یک ساله : 6000 گیگابایت


حجم معادل داخلی یک ساله : 12000 گیگابایت


قیمت یک ساله : 3600000 تومان


با ارزش افزوده : 3924000 تومان


با تخفیف : 3649320 تومان


جهت خرید استان را انتخاب کنید

با انتخاب استان به سایت مخابرات مربوط به منطقه ی خود و یا نمایندگی فروش منتقل خواهید شد:

قیمت و خرید مودم