کد بسته حجم بین الملل حجم معادل داخلی قیمت بسته و لینک خرید
بستۀ شماره 1 2.5 گیگابایت 5 گیگابایت 5000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت آسیاتک
بستۀ شماره 2 5 گیگابایت 10 گیگابایت 10000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت آسیاتک
بستۀ شماره 3 10 گیگابایت 20 گیگابایت 20000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت آسیاتک
بستۀ شماره 4 25 گیگابایت 50 گیگابایت 50000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت آسیاتک
بستۀ شماره 5 50 گیگابایت 100 گیگابایت 100000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت آسیاتک
بستۀ شماره 6 250 گیگابایت 500 گیگابایت 500000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت آسیاتک