کد بسته حجم بین الملل حجم معادل داخلی قیمت بسته و لینک خرید
استاندارد 2.5 گیگابایت 5 گیگابایت 5000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت آسیاتک
استاندارد 5 گیگابایت 10 گیگابایت 10000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت آسیاتک
استاندارد 10 گیگابایت 50 گیگابایت 20000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت آسیاتک
استاندارد 25 گیگابایت 50 گیگابایت 50000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت آسیاتک
استاندارد 50 گیگابایت 100 گیگابایت 100000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت آسیاتک
استاندارد 250 گیگابایت 500 گیگابایت 500000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت آسیاتک