کد سرویس اینترنت نام سرویس اینترنت حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قیمت سرویس و لینک خرید
سرویس شماره 1 اینترنت داتک ماهانه 10 گیگابایت ماهانه 20 1 مگابیت ماهانه 20000 تومان
خرید اینترنت رهام داتک
تمدید اینترنت رهام داتک
سرویس شماره 2 اینترنت داتک ماهانه 15 گیگابایت ماهانه 30 2 مگابیت ماهانه 25000 تومان
خرید اینترنت رهام داتک
تمدید اینترنت رهام داتک
سرویس شماره 3 اینترنت داتک ماهانه 20 گیگابایت ماهانه 40 3 مگابیت ماهانه 35000 تومان
خرید اینترنت رهام داتک
تمدید اینترنت رهام داتک
سرویس شماره 4 اینترنت داتک ماهانه 30 گیگابایت ماهانه 60 4 مگابیت ماهانه 40000 تومان
خرید اینترنت رهام داتک
تمدید اینترنت رهام داتک
سرویس شماره 5 اینترنت داتک ماهانه 40 گیگابایت ماهانه 80 8 مگابیت ماهانه 50000 تومان
خرید اینترنت رهام داتک
تمدید اینترنت رهام داتک
سرویس شماره 6 اینترنت داتک ماهانه 50 گیگابایت ماهانه 100 16 مگابیت ماهانه 80000 تومان
خرید اینترنت رهام داتک
تمدید اینترنت رهام داتک