کد سرویس اینترنت نام سرویس اینترنت حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قیمت سرویس و لینک خرید
سرویس شماره 1 اینترنت داتک ماهانه 20گیگابایت ماهانه 40 گیگابایت 1 مگابیت ماهانه 20000 تومان
خرید اینترنت رهام داتک
تمدید اینترنت رهام داتک
سرویس شماره 2 اینترنت داتک ماهانه 30گیگابایت ماهانه 60 گیگابایت 2 مگابیت ماهانه 25000 تومان
خرید اینترنت رهام داتک
تمدید اینترنت رهام داتک
سرویس شماره 3 اینترنت داتک ماهانه 40گیگابایت ماهانه 80 گیگابایت 3 مگابیت ماهانه 35000 تومان
خرید اینترنت رهام داتک
تمدید اینترنت رهام داتک
سرویس شماره 4 اینترنت داتک ماهانه 60گیگابایت ماهانه 120 گیگابایت 4 مگابیت ماهانه 40000 تومان
خرید اینترنت رهام داتک
تمدید اینترنت رهام داتک
سرویس شماره 5 اینترنت داتک ماهانه 80گیگابایت ماهانه 160 گیگابایت 8 مگابیت ماهانه 50000 تومان
خرید اینترنت رهام داتک
تمدید اینترنت رهام داتک
سرویس شماره 6 اینترنت داتک ماهانه 100گیگابایت ماهانه 200 گیگابایت 16 مگابیت ماهانه 80000 تومان
خرید اینترنت رهام داتک
تمدید اینترنت رهام داتک