کد بسته حجم بین الملل حجم معادل داخلی قیمت بسته و لینک خرید
استاندارد 2 گیگابایت 4 گیگابایت 4000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
استاندارد 7 گیگابایت 14 گیگابایت 13400 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
استاندارد 10 گیگابایت 20 گیگابایت 18800 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
استاندارد 30 گیگابایت 60 گیگابایت 52200 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
استاندارد 50 گیگابایت 100 گیگابایت 80000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
استاندارد 100 گیگابایت 200 گیگابایت 145000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
استاندارد 200 گیگابایت 400 گیگابایت 260000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
استاندارد 200 گیگابایت 400 گیگابایت 310800 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
استاندارد 500 گیگابایت 500 گیگابایت 695800 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
استاندارد 1000 گیگابایت 2000 گیگابایت 700000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین