کد بسته حجم بین الملل حجم معادل داخلی قیمت بسته و لینک خرید
بستۀ شماره 1 2 گیگابایت 4 گیگابایت 4000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
بستۀ شماره 2 7 گیگابایت 14 گیگابایت 13400 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
بستۀ شماره 3 10 گیگابایت 20 گیگابایت 18800 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
بستۀ شماره 4 30 گیگابایت 60 گیگابایت 52200 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
بستۀ شماره 5 50 گیگابایت 100 گیگابایت 80000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
بستۀ شماره 6 100 گیگابایت 200 گیگابایت 145000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
بستۀ شماره 7 200 گیگابایت 400 گیگابایت 260000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
بستۀ شماره 8 200 گیگابایت 400 گیگابایت 310800 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
بستۀ شماره 9 500 گیگابایت 1000 گیگابایت 695800 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین
بستۀ شماره 10 1000 گیگابایت 2000 گیگابایت 700000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت پارس آنلاین