کد بسته حجم بین الملل حجم معادل داخلی قیمت بسته و لینک خرید
بستۀ شماره 1 0.5 گیگابایت 1 گیگابایت 1000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
بستۀ شماره 2 1 گیگابایت 2 گیگابایت 2000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
بستۀ شماره 3 3 گیگابایت 6 گیگابایت 6000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
بستۀ شماره 4 5 گیگابایت 10 گیگابایت 10000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
بستۀ شماره 5 10 گیگابایت 20 گیگابایت 20000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
بستۀ شماره 6 20 گیگابایت 40 گیگابایت 40000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
بستۀ شماره 7 50 گیگابایت 100 گیگابایت 90400 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
بستۀ شماره 8 100 گیگابایت 200 گیگابایت 165400 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
بستۀ شماره 9 200 گیگابایت 400 گیگابایت 310800 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
بستۀ شماره 10 500 گیگابایت 1000 گیگابایت 695800 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل