کد بسته حجم بین الملل حجم معادل داخلی قیمت بسته و لینک خرید
استاندارد 0.5 گیگابایت 1 گیگابایت 1000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
استاندارد 1 گیگابایت 2 گیگابایت 2000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
استاندارد 3 گیگابایت 6 گیگابایت 6000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
استاندارد 5 گیگابایت 10 گیگابایت 10000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
استاندارد 10 گیگابایت 20 گیگابایت 20000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
استاندارد 20 گیگابایت 40 گیگابایت 40000 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
استاندارد 50 گیگابایت 100 گیگابایت 90400 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
استاندارد 100 گیگابایت 200 گیگابایت 165400 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
استاندارد 200 گیگابایت 400 گیگابایت 310800 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل
استاندارد 500 گیگابایت 500 گیگابایت 695800 تومان
خرید حجم اضافی (ترافیک)اینترنت شاتل