تعرفه های جدید ADSL اینترنت مخابرات

بروزرسانی : 1401/01/15

کد سرویس اینترنت گروه سرویس اینترنت مخابرات حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قابل خرید قیمت سرویس و لینک خرید
سرویس شماره 1 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 10 گیگابایت ماهانه 20گیگابایت 1 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 20000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات
سرویس شماره 2 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 12 گیگابایت ماهانه 24گیگابایت 4 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 22000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات
سرویس شماره 3 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 15 گیگابایت ماهانه 30گیگابایت 2 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 25000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات
سرویس شماره 4 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 18 گیگابایت ماهانه 36گیگابایت 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 28000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات
سرویس شماره 5 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 40 گیگابایت ماهانه 80گیگابایت 4 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 32000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات
سرویس شماره 6 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 22 گیگابایت ماهانه 44گیگابایت 3 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 35000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات
سرویس شماره 7 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 50 گیگابایت ماهانه 100گیگابایت 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 42000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات
سرویس شماره 8 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 35 گیگابایت ماهانه 70گیگابایت 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 43500 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات
سرویس شماره 9 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 80 گیگابایت ماهانه 160گیگابایت 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 60000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات
سرویس شماره 10 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 120 گیگابایت ماهانه 240گیگابایت 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 75000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات
سرویس شماره 11 گیگ پلاس ADSL مخابرات ماهانه 185 گیگابایت ماهانه 370گیگابایت 4 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 152000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات
سرویس شماره 12 گیگ پلاس ADSL مخابرات ماهانه 345 گیگابایت ماهانه 690گیگابایت 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 222000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات
سرویس شماره 13 گیگ پلاس ADSL مخابرات ماهانه 420 گیگابایت ماهانه 840گیگابایت 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 240000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
تغییر سرویس اینترنت مخابرات