تعرفه های ADSL اینترنت مخابرات

کد سرویس اینترنت گروه سرویس اینترنت مخابرات حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قابل خرید قیمت سرویس
سرویس شماره 1 استاندارد ADSL مخابراتماهانه 50 گیگابایتماهانه 100 گیگابایت 8 مگابیت سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 42000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات ADSL
سرویس شماره 2 استاندارد ADSL مخابراتماهانه 35 گیگابایتماهانه 70 گیگابایت 16 مگابیت سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 43500 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات ADSL
سرویس شماره 3 استاندارد ADSL مخابراتماهانه 80 گیگابایتماهانه 160 گیگابایت 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 60000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات ADSL
سرویس شماره 4 استاندارد ADSL مخابراتماهانه 120 گیگابایتماهانه 240 گیگابایت 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 75000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات ADSL
سرویس شماره 5 گیگ پلاس ADSL مخابراتماهانه 185 گیگابایتماهانه 370 گیگابایت 4 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 152000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات ADSL
سرویس شماره 6 گیگ پلاس ADSL مخابراتماهانه 345 گیگابایتماهانه 690 گیگابایت 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 222000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات ADSL
سرویس شماره 7 گیگ پلاس ADSL مخابراتماهانه 420 گیگابایتماهانه 840 گیگابایت 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 240000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات ADSL