کد سرویس اینترنت نام سرویس اینترنت حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت خریداری شده سرعت دریافتی ADSL سرعت دریافتی VDSL سرعت دریافتی FTTH توضیحات قیمت سرویس و لینک خرید
سرویس شماره 1 عمومی 3 ماهانه 40 گیگابایت ماهانه 80گیگابایت 2 مگابیت 2 مگابیت - - - ماهانه 25000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 2 حرفه ای 1 - کمپین ماندگار ماهانه 40 گیگابایت ماهانه 80گیگابایت 8 مگابیت 16 مگابیت 40 مگابیت 200 مگابیت قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 25000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 3 عمومی 4 ماهانه 50 گیگابایت ماهانه 100گیگابایت 3 مگابیت 3 مگابیت - - - ماهانه 35000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 4 حرفه ای 3 - کمپین ماندگار ماهانه 80 گیگابایت ماهانه 160گیگابایت 16 مگابیت 16 مگابیت 40 مگابیت 200 مگابیت قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 40000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 5 عمومی 5 ماهانه 60 گیگابایت ماهانه 120گیگابایت 4 مگابیت 4 مگابیت - - - ماهانه 40000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 6 حرفه ای 4 - کمپین ماندگار ماهانه 92 گیگابایت ماهانه 184گیگابایت 16 مگابیت 16 مگابیت 40 مگابیت 200 مگابیت قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 46000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 7 عمومی 6 ماهانه 90 گیگابایت ماهانه 180گیگابایت 8 مگابیت 8 مگابیت - - - ماهانه 50000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 8 حرفه ای 5 - کمپین ماندگار ماهانه 100 گیگابایت ماهانه 200گیگابایت 16 مگابیت 16 مگابیت 40 مگابیت 200 مگابیت قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 50000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 9 حرفه ای 6 - کمپین ماندگار ماهانه 130 گیگابایت ماهانه 260گیگابایت 16 مگابیت 16 مگابیت 40 مگابیت 200 مگابیت قابل خرید : سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 65000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 10 عمومی 7 ماهانه 175 گیگابایت ماهانه 350گیگابایت 16 مگابیت 16 مگابیت - - - ماهانه 80000 تومان
ثبت نام اینترنت مخابرات
خرید و تمدید اینترنت مخابرات