تعرفه های ADSL اینترنت مخابرات

کد سرویس اینترنت گروه سرویس اینترنت مخابرات حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قابل خرید قیمت سرویس
سرویس شماره 1 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 40 گیگابایت ماهانه 80گیگابایت 4 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 32000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 2 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 50 گیگابایت ماهانه 100گیگابایت 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 42000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 3 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 35 گیگابایت ماهانه 70گیگابایت 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 43500 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 4 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 80 گیگابایت ماهانه 160گیگابایت 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 60000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 5 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 120 گیگابایت ماهانه 240گیگابایت 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 75000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 6 گیگ پلاس ADSL مخابرات ماهانه 185 گیگابایت ماهانه 370گیگابایت 4 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 152000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 7 گیگ پلاس ADSL مخابرات ماهانه 345 گیگابایت ماهانه 690گیگابایت 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 222000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 8 گیگ پلاس ADSL مخابرات ماهانه 420 گیگابایت ماهانه 840گیگابایت 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 240000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات