تعرفه های ADSL اینترنت مخابرات

کد سرویس اینترنت گروه سرویس اینترنت مخابرات حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قابل خرید قیمت سرویس
سرویس شماره 1 استاندارد ADSL مخابراتماهانه 40 گیگابایتماهانه 80 4 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 32000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 2 استاندارد ADSL مخابراتماهانه 50 گیگابایتماهانه 100 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 42000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 3 استاندارد ADSL مخابراتماهانه 35 گیگابایتماهانه 70 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 43500 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 4 استاندارد ADSL مخابراتماهانه 80 گیگابایتماهانه 160 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 60000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 5 استاندارد ADSL مخابراتماهانه 120 گیگابایتماهانه 240 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 75000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 6 گیگ پلاس ADSL مخابراتماهانه 185 گیگابایتماهانه 370 4 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 152000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 7 گیگ پلاس ADSL مخابراتماهانه 345 گیگابایتماهانه 690 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 222000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 8 گیگ پلاس ADSL مخابراتماهانه 420 گیگابایتماهانه 840 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 240000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات