تعرفه های VDSL اینترنت مخابرات

کد سرویس اینترنت گروه سرویس اینترنت مخابرات حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قابل خرید قیمت سرویس و لینک خرید
سرویس شماره 1 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 120 گیگابایت ماهانه 240 گیگابایت 30 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 135000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات VDSL
سرویس شماره 2 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 140 گیگابایت ماهانه 280 گیگابایت 20 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 140000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات VDSL
سرویس شماره 3 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 160 گیگابایت ماهانه 320 گیگابایت 30 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 145000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات VDSL
سرویس شماره 4 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 180 گیگابایت ماهانه 360 گیگابایت 50 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 162000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات VDSL
سرویس شماره 5 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 250 گیگابایت ماهانه 500 گیگابایت 50 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 180000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات VDSL
سرویس شماره 6 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 350 گیگابایت ماهانه 700 گیگابایت 30 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 250000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات VDSL
سرویس شماره 7 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 500 گیگابایت ماهانه 1000 گیگابایت 50 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 300000 تومان
فعال سازی و خرید و شارژ سریع اینترنت مخابرات VDSL