ثبت نام و فعال سازی اینترنت مخابرات

کد سرویس اینترنت گروه سرویس اینترنت مخابرات حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قابل خرید قیمت سرویس
سرویس شماره 1 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 10 گیگابایت ماهانه 20 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 27000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 2 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 40 گیگابایت ماهانه 80 4 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 32000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 3 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 20 گیگابایت ماهانه 40 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 40000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 4 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 50 گیگابایت ماهانه 100 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 42000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 5 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 35 گیگابایت ماهانه 70 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 43500 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 6 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 40 گیگابایت ماهانه 80 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 50000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 7 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 80 گیگابایت ماهانه 160 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 60000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 8 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 120 گیگابایت ماهانه 240 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 75000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 9 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 80 گیگابایت ماهانه 160 20 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 110000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 10 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 120 گیگابایت ماهانه 240 30 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 135000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 11 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 140 گیگابایت ماهانه 280 20 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 140000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 12 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 160 گیگابایت ماهانه 320 30 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 145000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 13 گیگ پلاس ADSL مخابرات ماهانه 185 گیگابایت ماهانه 370 4 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 152000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 14 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 180 گیگابایت ماهانه 360 50 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 162000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 15 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 250 گیگابایت ماهانه 500 50 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 180000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 16 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 220 گیگابایت ماهانه 440 20 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 200000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 17 گیگ پلاس ADSL مخابرات ماهانه 345 گیگابایت ماهانه 690 8 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 222000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 18 گیگ پلاس ADSL مخابرات ماهانه 420 گیگابایت ماهانه 840 16 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 240000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 19 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 350 گیگابایت ماهانه 700 30 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 250000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 20 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 500 گیگابایت ماهانه 1000 50 مگابیت یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 300000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات