ثبت نام و فعال سازی اینترنت مخابرات

کد سرویس اینترنت گروه سرویس اینترنت مخابرات حجم بین الملل حجم معادل داخلی سرعت سرویس قابل خرید قیمت سرویس
سرویس شماره 1 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 50 گیگابایت ماهانه 100 گیگابایت 8 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 56000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 2 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 35 گیگابایت ماهانه 70 گیگابایت 16 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 58000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 3 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 80 گیگابایت ماهانه 160 گیگابایت 16 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 80000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 4 استاندارد ADSL مخابرات ماهانه 120 گیگابایت ماهانه 240 گیگابایت 16 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 100000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 5 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 120 گیگابایت ماهانه 240 گیگابایت 30 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 150000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 6 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 140 گیگابایت ماهانه 280 گیگابایت 20 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 160000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 7 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 160 گیگابایت ماهانه 320 گیگابایت 30 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 168000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 8 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 180 گیگابایت ماهانه 360 گیگابایت 50 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 170000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 9 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 250 گیگابایت ماهانه 500 گیگابایت 50 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 190000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 10 گیگ پلاس ADSL مخابرات ماهانه 185 گیگابایت ماهانه 370 گیگابایت 4 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 203500 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 11 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 350 گیگابایت ماهانه 700 گیگابایت 30 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 290000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 12 گیگ پلاس ADSL مخابرات ماهانه 345 گیگابایت ماهانه 690 گیگابایت 8 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 297000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 13 استاندارد VDSL مخابرات ماهانه 500 گیگابایت ماهانه 1000 گیگابایت 50 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 320000 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات
سرویس شماره 14 گیگ پلاس ADSL مخابرات ماهانه 420 گیگابایت ماهانه 840 گیگابایت 16 مگابیت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله ماهانه 321500 تومان
فعال سازی و خرید اینترنت مخابرات